هادی شجاعی از اساتید عصرشبکه

هادی شجاعی سرابی

کارشناسی – مهندسی سخت افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۲۰۰۹: International Certificate in MCSA 2003 , Microsoft Corp

۲۰۰۹: International Certificate in TMG

۲۰۱۰: Certificate in CCNA R/S, Tehran Institute of Technology

۲۰۱۲: International Certificate in Kaspersky Security, Kaspersky Corp

۲۰۱۲: Certificate in CCNP R/S, Tehran Institute of Technology

۲۰۱۳: International Certificate in ISMS, ICS institute

۲۰۱۳: International Certificate in MCITP Administration 2008, Microsoft Corp

۲۰۱۴: International Certificate in MCSA 2012, Microsoft Corp

۲۰۱۴: International Certificate in MCSE, ICS institute

۲۰۱۴: International Certificate in CCNA, ICS institute

۲۰۱۵: International Certificate in MTCNA, Mikrotik Corp

  • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ – مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز – معاون دپارتمان IT
  • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ – مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز – طراح و مجری شبکه‌های کامپیوتری
  • ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵ – موسسه آموزش عالی رجاء قزوین
  • ۱۳۹۱ – دانشگاه آزاد اسلامی – سرپرست امنیت شبکه
  • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ – شرکت دوران – مدیر فنی
  • ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ – شرکت راه آهن – سرپرست فنی
  • ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ – مترو تهران – سرپرست شبکه